InHort

Институт садоводства – государственный научно-исследовательский институт (относится к категории А) – ведущий европейский центр исследований в области садоводства, созданный в 2011 году путем слияния Института помологии и цветоводства и Института овощей. Она проводит научные исследования и разработки для научной, внедренческой, распространительной, стандартизационной и унификационной деятельности в области садоводства, овощеводства, декоративных растений и пчеловодства.

В организационной структуре Института садоводства имеется одиннадцать отделов научного характера.  В Институте садоводства проводятся исследования по безопасному использованию средств защиты растений в садоводстве. Приоритетным направлением деятельности является также мониторинг качества воды и почвы в районах интенсивного выращивания садоводческой продукции. Важным направлением деятельности подразделения является селекционная работа, результатом которой является внедрение в производство новых сортов с улучшенными характеристиками. В Национальном реестре уже более 300 сортов плодовых и овощных растений, выведенных Институтом садоводства.

Важной формой деятельности Института является распространение результатов исследований путем организации конференций, симпозиумов, учебных курсов, семинаров, выставок, непосредственного консультирования, создания и ведения баз данных для нужд садоводческой науки и практики, а также разработки предложений по внедрению в садоводстве. 

—————————————————————————-

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy (klasyfikowany w kategorii A) jest wiodącym, europejskim centrum badań ogrodniczych utworzonym w roku 2011 przez połączenie Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa i Instytutu Warzywnictwa. Prowadzi badania naukowe oraz prace rozwojowe służące działalności naukowej, wdrożeniowej, upowszechnieniowej, normalizacyjnej i unifikacyjnej w obszarze sadownictwa, warzywnictwa, roślin ozdobnych i pszczelnictwa.

W strukturze organizacyjnej Instytutu Ogrodnictwa jest jedenaście Zakładów o charakterze naukowym, W Instytucie Ogrodnictwa prowadzone są badania nad bezpiecznym stosowaniem środków ochrony roślin w produkcji ogrodniczej. Działaniem priorytetowym jest również monitorowanie jakości wody i gleby w rejonach intensywnych upraw ogrodniczych. Ważnym obszarem aktywności jednostki są prace hodowlane, których efektem są wprowadzane do produkcji nowe odmiany o ulepszonych cechach. W krajowym rejestrze znajduje się już ponad 300 odmian roślin sadowniczych i warzywnych hodowli Instytutu Ogrodnictwa.

Ważną formą działalności jednostki jest upowszechnianie wyników prac badawczych poprzez organizację konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów, wystaw, poradnictwo bezpośrednie, tworzenie i utrzymywanie baz danych dla potrzeb nauki i praktyki ogrodniczej oraz opracowywanie ofert wdrożeniowych. 

КОНТАКТЫ

Александр Робертович Ланерт

( русский, немецкий)

Связаться с производителем

Русский Русский
O‘zbekcha O‘z (Google)
English En (Google)